13.06.2024 | 14:49

Обявиха конкурса за длъжността “директор” на Драматичен театър “Й. Йовков” в Добрич 

Драматичен театър "Йордан Йовков" Снимка: "Подиум"

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, 

                                                                ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – ДОБРИЧ 

1.     Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

1.1. Образование – висше; 

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”; 

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.; 

1.4. Професионално направление: „Театрално изкуство” или „Филология”; 

1.5. Специалности: от посочените направления или арт мениджмънт, мениджмънт в сценичните изкуства, културология; 

1.6. Професионален опит в областта на културата – минимум 1 година; 

2. Да притежават следните умения и компетентности: 

         2.1. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; 

2.2. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич; 

2.3. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата; 

2.4. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения; 

2.5. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип, както и способност за взимане на самостоятелни решения; 

2.6. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури; 

2.7. Владеенето на западен език е предимство; 

2.8. Компютърна грамотност. 

        3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич и събеседване. 

        4. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен от 09.00 ч. до 17.00 ч. следните документи: 

4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография; 

         4.2. Документ за самоличност – за сверка; 

4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие; 

4.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или образец УП 3 – копие; 

4.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца. 

4.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България. 

5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа: 

a) Художествени показатели: 

         aa) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година; 

         аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години – жанрови намерения, постановъчни екипи; 

         ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория. 

б) Финансово-икономически показатели: 

ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет; 

бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации. 

в) Стратегии на управлението, политики на заетост.              

6. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. 

   7. Срок за заемане на длъжността – четири години. 

С днешна дата са обявени още и конкурси за длъжността “директор” и на Театър “199”, както и на Драматичните театри в Бургас и Ловеч. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights