15.07.2024 | 7:23

44 НОВИ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ РАБОТЯТ ЗА КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ

Министерство на културата, снимка: "Подиум"

С постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ днес Министерството на културата се сдоби с 44 нови щатни бройки, коитo ще бъдат разпределени в ключови структури, съобщават от пресцентъра на Министерството на културата.

През последните години дейността на Национален фонд „Култура“ (НФК), Национален институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) и Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ) беше силно затруднена поради недостиг на щатни бройки, необходими за екзистенциални длъжности, в това число – липсата на бройки за експерти в НИНКН проваляше в продължение на години създаването на План за опазване и управление на „Старинен Несебър“.  

Бройките, които се прехвърлят от Държавния резерв, са: 17 бр. за НИНКН, 3 бр. за НФЦ, 5 бр. за НФК, 19 бр. за МК, които се разпределят между различните дирекции – Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ и Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“. 

В емоционална реч министърът на културата Найден Тодоров благодари на членовете на Министерския съвет за това решение, което ще оптимизира силно работата на културното ведомство. 

Припомняме, че преди година Найден Тодоров беше постигнал договорка за прехвърляне на 17 бройки към МК, но смяната на правителството попречи за довършването на този процес.

МК беше изключително активно в заседанията на МС и за малко под 3 месеца МС прие 13 постановления, свързани с културата на България

Сред тях:

·        Прието е постановление на Министерския съвет (ПМС) за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. в размер на 5 000 000 лв. за финансиране на проекти на държавни и общински културни организации, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с цел създаване и развитие на културни продукти.

·       Прието е постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища праз 2024 г., в размер на  308 255 лв.

·       Прието е ПМС за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. в размер 500 000 лв. за изплащане държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 110 лица – пожизнено;

·       Прието е ПМС за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 година за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в държавните училища по изкуствата и училища по културата, в размер на 91 390 лв. 

·       Прието е ПМС за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 – увеличение за 30 000 000 лв. за обезпечаване на допълнителен компонент за издръжка на държавните културните институти в областта на сценичните изкуства; 

·       Прието е Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2024 година в размер на 7 400 000 лв. ( С проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи, предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., област „Култура и изкуства“ за: Български културни институти в чужбина и международна дейност (в т.ч. 1 000 000 лв. за Република Северна Македония) по бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ – 4 000 000 лв.; за програма „Движимо културно наследство“ за проекти на музеи и галерии – 1 000 000 лв. и за програма „Визуални изкуства“ (дейност на общински и частни организации) – 700 000 лв. по бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“. за издръжка за централна администрация на Министерството на културата -1 000 000 лв. по бюджетна програма „Администрация“ (разходи за „Издръжка“).

·       Прието е допълнение на ПМС № 88 от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. С оглед на влезлите в сила изменения и допълнения на закона се предложи проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 88 от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, се определя средна цена на билета в размер до 30 лв. в съответствие с разпоредбата на чл. 23а, ал. 4 от ЗЗРК. С предложеното увеличение на средната цена на билета се очаква да се постигне повишаване на субсидираните приходи, което от своя страна ще повлияе на качеството на творческия продукт – повече заглавия в афиша в областта на класическите жанрове, повече международни сътрудничества, подобри условия на труд за артистичните и творческите екипи на институтите.

В своята работа през тези месеци Министерството на културата направи още:
Модернизация 

·       Изготвено е техническо задание за нов сайт на Министерството на културата, което се очаква да бъде верифицирано от Министерство на електронното управление.  

·       Подписан е договор за въвеждане на нова версия на „Евентис“ с допълнителни функционалности. Новият портал позволява електронно подаване на декларации по ЗЗДПДПОРДМУ, електронно провеждане на конкурсни сесии през документния портал.

Под-нормативни актове, програми, правила и формули за разпределение на средства

·       Изготвени са нови правила за отдаване под наем на музикални инструменти, които са утвърдени със заповед.

·       Изготвена е нова Наредба № Н-4 за провеждане на конкурси за директори на държавни културни институти която е пусната на обществено обсъждане до 19 юли. 

·       Изготвен е проект на наредба № Н-5.

·       Проведено е обществено обсъждане и са отразени препоръки и коментари при изготвянето на нова Методика (формули) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал.1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата за 2024 г.

·       Със заповед е назначена Работна група, която има задача да извърши анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на сценичните изкуства, с цел разработването на Методика за  разпределение на средствата чл. 23а от ЗЗРК за ДКИ в областта на сценичните изкуства. Изработен е първичен анализ. 

·       Изготвени са правила за Национална програма за читалищата.

·       Изготвени са правила за Национална програма за медийна грамотност. 

·       Изготвен е проект на наредба за реда за изготвянето и отчитането на програмите на Българските културни институти. 

·       Изготвен е проект на Устройствен правилник на Национален фонд „Култура“, както и на Националния филмов център, които следва да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

·       Изготвени са нови Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, които преминаха процедура по обществено обсъждане. 

·       Изготвени са нови Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии, които преминаха процедура по обществено обсъждане.

·       От междуведомствена работна група с участието на МК, НСОРБ, Сдружение „Български музеи“ и БНК на ИКОМ е разработен проект на Национална програма за модернизиране на постоянните експозиции на музеите и художествените галерии. 

·       Изготвен е проект на Наредба за културния календар. 

·       Изготвен е проект за актуализиране на Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура, който е публикуван за обществено обсъждане.

Браншови договори

·       Подписан е нов браншов колективен трудов договор в областта на музикално-сценичните изкуства на 25 юни 2024 г. под егидата на Министерство на културата.

·       Подписан е браншов колективен трудов договор в областта на музейното дело на 25 юни 2024 г. под егидата на Министерство на културата.

Награди 

·       Проведена е комисия за разглеждане на постъпилите в Министерството на културата предложения за награждаване на изтъкнати български творци (в различни области), с държавни награди – ордени и медали, съгласно Закона за ордените и медалите на Република България. 

·       Проведена е комисия за разглеждане на постъпили предложения за награждаване на български творци по чл. 3 от Наредбата за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията, във връзка със Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията (ЗНЛОЗБДН). 

Сесии и обществени поръчки 

·       Проведени са три сесии за финансиране на фестивали в областта на музикалните, театралните и танцовите изкуства. Подкрепени са 55 проекта на стойност 948 672 лева.

·       Обявена е конкурсна сесия за теренни археологически проучвания и теренна консервация. Проектите са прегледани от техническа комисия и на 13.06.2024 г. на Интернет страницата на Министерството е публикуван списък на допуснатите за разглеждане 148 бр. проекти, които предстои да бъдат оценени от междуведомствена експертна комисия на 5.07.2024 г.

·       Проведена е обществена поръчка за застраховка на ценните музикални инструменти, собственост на Министерство на културата. 

·       На 12.06.2024 г. е обявена конкурсна сесия в областта на визуалните изкуства, като общата сума за финансиране на проекти е  700 000 лв. 

·       От техническа и експертна комисия са разгледани заявления за финансиране на аварийни дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. През м. юни 2024 г. са сключени 5 договора за следните обекти:  „Вилата на братята Евлоги и Христо Георгиеви“ в гр. Карлово, храм „Света Троица“ в гр. Свищов, средновековна крепост „Баба Вида“ в гр. Видин, жилищно-търговска сграда на ул. „Съборна“ в гр. Пловдив и „Късноантична крепост „Стенос“ в прохода Траянови врата, землище на с. Долна Василица, Община Костенец.

·       Обявени са сесии за литературата, „Помощ за книгата“ и за регионалните библиотеки на обща стойност 1 070 000 лв.

Старинен град Несебър 

Изготвен е проект на План за опазване и управление за Старинен град Несебър, първата среща с консултативната мисия на ЮНЕСКО беше проведена на 28 юни.

Министърът на културата Найден Тодоров и Софийската филхармония направиха нови записи на химните на Република България и на ЕС. 

Министър Тодоров благодари на целия екип на Министерството на културата за работата и ангажираността към каузата Българска култура и духовност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights